cz

ETICKÝ KODEX PODNIKÁNÍ SPOLEČNOSTI Eurovalley s.r.o.

Vaše povinnosti po dobu spolupráce se společností Eurovalley s.r.o. (dále jen EV):

Během práce pro společnost EV je od Vás požadováno, abyste zachovával/a vysokou úroveň integrity. Tento materiál Vás informuje o kodexu chování ve společnosti EV a uvádí nástin pravidel, jež toto chování podporují.

Máte-li jakékoli dotazy nebo pochybnosti o kterémkoli pravidlu, obraťte se na Vaši přímou kontaktní osobu ve společnosti EV.

Povinnosti obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny či rozšířeny Vaší smlouvou či smlouvami se společností EV.

Kodex chování společnosti EV

Vyzývá jednotlivce, aby:

 • dodržovali všechny příslušné zákony

 • byli čestní, poctiví, a důvěryhodní ve všech aktivitách a vztazích

 • vyhnuli se všem střetům zájmů mezi pracovními a osobními záležitostmi

 • rozšiřovali princip rovnoprávnosti na různorodé komunity

 • usilovali o vytvoření bezpečného pracovního prostředí a ochranu životního prostředí

 • uznávali, oceňovali a dávali za příklad etické chování

Obecné zásady

Jako nezávislý zprostředkovatel pojištění jste povinen vybrat a navrhnout klientovi jen takové pojištění, jež nejlépe odpovídá potřebě pojistné ochrany klienta.

Respektujte pravidla hospodářské soutěže a obchodních zvyklostí, vyvarujte se používání   nepravdivých a pomlouvačných výroků o svých konkurentech a všeho, co by mohlo porušit důvěru klientů a vyvolat zkreslený dojem o jeho službách.

Veškerou reklamu veďte pravdivě v souladu s čestnou soutěží bez prvků klamavé reklamy.

Jste povinen, jako součást hospodářského odvětví v pojišťovnictví, podílet se na udržení zdravého a funkčního pojišťovacího trhu.

Zásady chování ve vztahu ke klientům

 • dodržujte zásady mlčenlivosti o všech skutečnostech týkajících se pojištění klientů
 • poskytujte zásadně úplné, pravdivé, nezkreslené a srozumitelné informace o pojišťovnách, pojistných produktech a jejich ceně
 • neakceptujte požadavky klienta na sjednání pojištění s nečestnými úmysly
 • v závislosti na obsahu smlouvy s klientem jste odpovědný za komplexní analýzu rizik, zpracování návrhů pojistných programů, konzultační a poradenskou činnost, správu uzavřených pojištění a součinnost při pojistných událostech
 • musíte umístit pojištění za cenu a podmínek předložených pojistitelem
 • nepoužívejte za účelem získání klienta nekalých a neetických praktik vůči konkurenci

Střet zájmů

 • vyhněte se jakýmkoli aktivitám nebo vztahům, jež by mohly být v konfliktu s Vaší prací při plnění úkolů pro společnost EV, nebo by mohly budit zdání takového konfliktu

 • nepoužívejte zdroje a prostředky společnosti EV pro Vaše aktivity, které provádíte mimo rámec práce, prováděné pro společnost EV

 • nediskreditujte jméno nebo pověst společnosti EV

 • pokud se Vás týká možný konflikt zájmů, ohlaste to písemně Vašemu přímému kontaktu ve společnosti EV

Kontrolní a účetní postupy

 • dodržujte účetní postupy a pravidla výkaznictví, finančního řízení a kontroly

 • veďte přesně a udržujte Vaši chronologickou evidenci a další evidenci týkající se prací pro společnost OKG aktuální a kompletní a zacházejte s ní jako s důvěrnou

 • zajišťujte důvěrnost informací společnosti EV

 • neuvádějte informace společnosti EV mimo rámec této společnosti, pokud k tomu nemáte výslovný souhlas vedení společnosti EV

Duševní vlastnictví

 • chraňte duševní vlastnictví společnosti EV i třetích stran

 • s výjimkou případů, kdy to vyžaduje Vaše práce, nezveřejňujte či neuvolňujte interní nebo důvěrné informace anebo údaje společnosti EV nebo jiných subjektů, které společnost EV chrání jako důvěrné

 • na závěr Vaší spolupráce se společností EV odevzdejte bez zbytečného odkladu vše, co je majetkem společnosti EV, včetně podkladů, které mají důvěrný nebo interní charakter

 • pokud si nejste jistí, co se považuje za interní nebo důvěrné informace a podklady, obraťte se na Váš přímý kontakt ve společnosti EV

Spravedlivé zaměstnanecké vztahy

 • uplatňujte zásadu rovnoprávného a nestranného jednání se všemi jednotlivci bez ohledu na jejich rasu, barvu pleti, náboženské vyznání, národnost, pohlaví, věk, zdravotní postižení nebo jiný specifický rys chráněný zákonem

 • udržujte pracovní prostředí, jež je prosto jakéhokoli obtěžování jakékoli povahy, včetně sexuálního obtěžování a šikanování

Životní prostředí, zdraví a bezpečnost práce

 • dodržujte všechny relevantní zákony a předpisy týkající se ochrany životního prostředí, zdraví a bezpečnost práce, a požární ochrany

 • vytvářejte a udržujte bezpečné pracovní prostředí

 • provádějte prevenci pracovních úrazů

Bezpečnost a krizový management

 • dodržujte pravidla jednotlivých objektů společnosti EV pro vstup a opuštění budov

 • zabraňte přístupu do objektů společnosti EV neoprávněným osobám

 • chraňte majetek a zařízení společnosti EV před krádežemi a zneužitím

 • podporujte dodržování postupů k prevenci kriminálních činů ohrožujících zaměstnance, klienty, zákazníky a obchodní partnery společnosti EV i její zařízení a technologie

Konkurenční vztahy

 • nikdy nehovořte s představiteli konkurence společnosti EV o cenách, nákladech, ziskových maržích nebo dalších tématech, které jsou předmětem Vaší spolupráce se společností EV

 • případnou komunikaci s konkurenty společnosti EV udržujte pouze v takových mezích, pro které existuje legitimní obchodní důvod

 • vyhýbejte se komunikaci nebo jednání, které by mohlo zakládat podezření z nekalých smluv nebo dohod

Vztahy s pojistiteli

 • buďte spravedliví a jednejte ve všech vztazích s dodavateli zákonně, účelně a poctivě

 • nikdy nesmíte být závislý na kterémkoliv pojistiteli

 • mějte aktuální přehled o stavu pojistného trhu, o jednotlivých pojistitelích a jejich produktech

 • při umisťování obchodu se chovejte nestranně a profesionálně, vyvaruje se zejména jakýchkoliv pomluv, či protežování některého z pojistitelů

 • s pojistiteli udržujte dobré vztahy spolupráce, zakotvené zpravidla v dílčích smlouvách o spolupráci

Ochrana soukromí

 • informace o zákaznících používejte jen k oprávněným podnikatelským účelům

 • zabezpečte Vaše informace o zákaznících jak v písemné formě, tak v elektronické podobě

 • nezískávejte, nezpracovávejte a neuchovávejte informace o Vašich klientech v rozporu se zákony, zejména v rozporu se zákonem a ochraně osobních údajů

 • pokud přicházíte při plnění svých pracovních povinností do styku s osobními údaji třetích stran, jste povinni s osobními údaji nakládat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a směrnicí GDPR

Spolupráce s veřejnoprávními orgány

 • dodržujte nejvyšší možnou míru čestnosti při všech kontaktech s představiteli veřejnoprávních orgánů a institucí

 • při jednání s veřejnoprávními orgány a institucemi se vždy vyhněte i pouhému zdání nepatřičného chování a důsledně dodržujte zákony a regulatorní pravidla upravující podmínky poskytování produktů a služeb těmto subjektům

Interní a důvěrné informace

 • nezveřejňujte a neuvolňujte (kromě případů, kdy to vyžaduje Vaše práce pro společnost EV) interní nebo důvěrné informace nebo údaje společnosti EV nebo jiných subjektů, jež je společnost EV povinna chránit jako důvěrné

 • informace, které vznikly při práci pro společnost EV, jsou majetkem společnosti EV

 • při ukončování Vašeho úkolu pro společnost EV odevzdejte bez prodlení veškeré náležitosti, které patří společnosti EV, včetně materiálů, jež mají povahu důvěrných nebo interních materiálů

 • pokud si nejste jisti tím, co je považováno za interní nebo důvěrné, požádejte o objasnění Váš přímý kontakt ve společnosti EV

 

Etický kodex společnosti Eurovalley s.r.o. ve formátu pdf si můžete stáhnout zde.

Vstup pro klienty
zapomněl(a) jsem heslo