cz

Podle makléřských služeb

 1. Zjištění rizika a jeho ohodnocení (zpracování rizikové zprávy)
 2. Příprava koncepce pojistného programu
 3. Výběr vhodných partnerů pro zajištění pojistného programu
 4. Aktualizace pojistného programu v průběhu pojištění
 5. Likvidace pojistných událostí
 6. Poradenství a vzdělávání

 

1) Risk management

Jakoukoliv lidskou činnost ovlivňují rizika. Risk management je cesta, jak tato rizika identifikovat a poznat, vyhodnotit a řídit tak, aby Vaše podnikání dlouhodobě prosperovalo. Eurovalley Vám pomůže při naplňování strategie Vašeho růstu, pomůže Vám s řízením rizik, případně vyvedením rizik a následném pojištění. Nedílnou součástí je také příprava plánu prevence škod a kontinuity výroby či provozu podniku.

Eurovalley disponuje vlastním týmem zkušených rizikových inženýrů. Využívá mezinárodních zkušeností, metod a standardů, které jdou nad rámec českých norem a zavádějí tak pravidla fungování systémů TQM ve všech jejich podobách.

Analýza rizik

Rizikoví inženýři Eurovalley pečlivě identifikují rizika, která ovlivňují Vaše podnikání. Provádí fyzické rizikové prohlídky vybraných lokalit a pečlivě vyhodnocují Vaše rizika v oblastech:

 • majetkových rizik
 • rizika přerušení provozu
 • rizika odpovědnosti
 • rizika ekologické újmy
 • atd.

Služby

 • rizikové prohlídky
 • doporučení na konkrétní opatření pro snížení rizika vyplývající z rizikových prohlídek
 • audit stávajícího zabezpečení proti odcizení
 • plány kontinuity provozu a havarijní plány
 • individualizovaný katalog rizik, včetně preventivních a nápravných opatření
 • vzdělávání v oblasti risk managementu

Přidaná hodnota

 • pojistné krytí na míru za optimální cenu
 • dlouhodobé partnerství – aktualizace informací o rizicích, spolupráce na snížení Vašeho škodného průběhu
 • nižší škodní průběh – výhodnější podmínky pojištění dle Vašich potřeb a nižší náklady
 • prevence, poradenství a konzultace v oblasti řízení a redukce pojistitelných i nepojistitelných rizik
 • kvalita, profesionalita a odbornost rizikových inženýrů Eurovalley
 • úspora nákladů na bezpečnost

Kdykoliv se u Vás vyskytne problém související s provozními či bezpečnostními riziky, neváhejte se na nás obrátit.

2) Příprava koncepce pojistného programu

Koncepce pojistného programu vychází ze zjištění a závěrů rizikových prohlídek a plynule navazuje na firemní filozofii v oblasti prevence rizik a bezpečnosti provozu. Specialisté Eurovalley připravují každý pojistný program na míru dle požadavků a potřeb konkrétního klienta. Pro specifická rizika případně odvětví průmyslu jsou specialisté společnosti schopni využít srovnání pojistných rozsahů srovnatelných společností působících kdekoli na světě. Na základě získaných informací pak lze připravit pojistný program s odpovídajícími limity pojištění a úrovní spoluúčastí reagujícími na  individuální potřeby klienta.

3) Výběr vhodných partnerů pro zajištění pojistného programu a leadra pojištění

Placement pojištění je nedílnou součástí služeb společnosti Eurovelley, která je nabízená společně s doporučeným schématem zajistného panelu. Každé upsání pojistného rizika u pojistitele případně zajistitele je reálné nejen na základě kvalitních informací o riziku, ale také na základě ratingu jednotlivých pojistitelů případně zajistitelů. Rating neurčuje pouze kapitálovou přiměřenost jednotlivých partnerů, ale také následný servis, likvidaci případných pojistných událostí, úroveň a stabilitu obligatorního zajištění atd. Na základě těchto informací, které si naše společnost neustále vyhodnocuje, je pak možné klientovi doporučit vhodného partnera z řad pojišťoven nebo zajišťoven.

4) Správa a aktualizace pojistného programu

Specialisté Eurovalley připravují každý pojistný program na míru na základě analýzy rizik, požadavků a potřeb konkrétního klienta. Při sestavování pojistného programu dbáme zejména na:

 • zohlednění individuálních potřeb a požadavků klienta
 • správnou analýzu a prezentaci rizik s cílem získat pro klienta nejvyhodnější cenovou nabídku
 • kvalitní rozsah pojistného krytí, včetně stanovení odpovídajících pojistných částek a přiměřených spoluúčastí
 • prosazení nadstandardních smluvních ujednání ve prospěch klienta
 • předložení variantních nabídek pojištění

Komplexní správa, která je Vám k dispozici 24 hodin denně 365 dní v roce, zahrnuje:

realizaci pojistného programu u Vámi vybrané pojišťovny

 • likvidaci škod
 • pravidelnou aktualizaci pojistných smluv a zajištění jejich obnovy
 • vyhodnocování podmínek pojištění, realizaci výběrového řízení na pojišťovny
 • školení a semináře
 • zpracování metodických postupů pro efektivní správu pojištění a likvidaci škod
 • posouzení kvality a rozsahu pojistných smluv dodavatelů a odběratelů
 • informování o novinkách pojišťovacího trhu, změnách legislativy

Služby Eurovalley jsou založeny na osobních vztazích s Vaší společností, což umožňuje uspokojit Vaše každodenní potřeby a řešit aktuální problémy.

Rádi Vám poskytneme bližší informace o rozsahu poskytovaných služeb.

Eurovalley používá vlastní informační systém, který umožňuje účinně spravovat veškeré údaje o klientech a jejich pojištění. Díky online přístupu k informacím jsou pracovníkům Eurovalley vždy k dispozici aktuální informace o:

 • pojistných smlouvách
 • škodách
 • komunikaci týkající se pojištění daného klienta
 • partnerských pojišťovnách, apod.

Informační systém je kontinuálně udržován a vylepšován kolegy z vlastního oddělení vývoje. 

Klienti Eurovalley mohou pracovat s těmito informace pomocí webového extranetu.  Jeho prostřednictvím mají přístup ke všem důležitým informacím o svém pojištění, např.:

 • přehled pojistných smluv
 • kontakty na členy týmu Eurovalley, který spravuje pojistný program
 • informace o splatnosti pojistného
 • informace o vývoji pojistných událostí
 • možnost hlášení pojistných událostí
 • statistické přehledy (např. škody, informace k flotile vozidel), apod.

Součástí extranetu jsou i informace o legislativě v pojišťovnictví, pojistných podmínkách jednotlivých pojistitelů či zajímavé informace z trhu. 

Samozřejmostí všech našich technologií je důraz na maximální bezpečnost, kterou zaručují nadstandardní opatření používaná renomovanými finančními institucemi.

5) Likvidace škod

Služby spojené s řešením škod jsou nedílnou a důležitou součástí činnosti Eurovalley. Tým odborníků řeší stovky případů ročně. Za každých okolností stojí na Vaší straně. Díky rozsáhlým zkušenostem a zázemí naši specialisté pomáhají řešit průmyslové havárie, složité odpovědnostní případy i běžné škody.

Pokud škoda nastane, můžete se spolehnout, že Eurovalley aktivně převezme veškerá jednání s pojišťovnou. Škodu řeší ve Vašem zájmu až do úplného vyřízení všech oprávněných nároků. Pracovníci Eurovalley ihned po nahlášení škody začnou řídit celý proces likvidace pojistné události. Koordinují činnost pojistitelů, znalců a dalších stran vedoucích ke splnění všech závazků vůči Vám. 

Individuální přístup zaručuje, že s Vámi dohodneme postup řešení škody podle Vašich představ a potřeb.

Prostřednictvím extranetu můžete kdykoliv sledovat průběh své pojistné události a detailní informace o ní. Díky jednoduchému on-line formuláři můžete pohodlně a rychle novou škodu oznámit. 

6) Poradenství a vzdělávání

Poskytování poradenských služeb v oblasti pojišťovnictví využívá znalostí a zkušeností z mnoha různých oborů. Díky partnerství Eurovally s nejlepšími specialisty v různých oblastech pojištění (zajištění, risk management, atd.) i mimo obor (legislativa, vzdělávání, marketing, technické obory, atd.) jsou Vám k dispozici nejlepší odborníci.

Eurovalley poskytuje poradenský servis zejména v těchto oblastech:

 • nové druhy pojištění
 • informace z pojistného trhu
 • řešení škod
 • určování maximálně možných škod v souvislosti s investicemi
 • posuzování úrovně pojištění dodavatelských firem
 • zabezpečení majetku proti nežádoucím osobám
 • legislativa
 • krizové public relations

Nezbytnou součástí služeb v oblasti pojištění je také práce s informacemi. Rozbory pojistných událostí, havárií a příčin škodných událostí slouží jako užitečná zpětná vazba ve vztahu k uzavřenému pojistnému krytí a zároveň hrají nezastupitelnou roli z hlediska kvalitativního vývoje Vašeho pojištění.

Rádi Vám poskytneme bližší informace o rozsahu poskytovaného poradenství.

Mezi námi poskytované služby patří i tvorba a realizace vzdělávacích programů se zaměřením na problematiku pojištění, zajištění a risk managementu. Samozřejmou součástí našich služeb je taktéž metodická podpora a tvorba manuálů, jejichž cílem je obeznámení odpovědných osob Vaší společnosti s nově sjednaným pojistným programem a s postupy při vzniku pojistné události.

Vzdělávací programy se zaměřují zejména na témata:

 • risk management, havarijní plánování
 • základy pojištění
 • jednotlivé pojistné produkty, související právní předpisy
 • specializované produkty (např. pojištění počasí, pojištění D&O, pojištění kontaminace, atd.)
 • zajištění
 • bezpečnost práce
 • postupy při vzniku škody a likvidace pojistných událostí
 • školení pro řidiče a jiná školení zaměřená pro určité skupiny zaměstnanců
 • trendy na domácím a zahraničním pojistném trhu
 • seznámení s pojišťovacím programem společnosti

Pomáháme Vám tak rozvíjet Vaše znalosti v oblasti pojištění a práce s riziky.  Výuka je zajišťována specialisty Eurovalley, případně ve spolupráci s uznávanými specialisty z daného oboru.

Vstup pro klienty
zapomněl(a) jsem heslo