en

Mapa rizik

Mapa rizik pomáhá vaší společnosti řídit rizika. Umožňuje podívat se na problematiku komplexně a rozlišit jaká rizika jsou pro vaši společnost nejzávažnější. Riziko ve smyslu nebezpečí je potřeba znát, aby bylo možné jej řídit. Hlavní rizika, která firmu ohrožují totiž nemusí být jen ekonomická, ale i bezpečnostní a v dnešní době i často opomíjená rizika kybernetická. V nedávné době jsme pomocí mapy rizik pomohli optimalizovat náklady na řízení rizik koncernu z oblasti zdravotních a potravinových doplňků.

Eurovalley Vám nabízí kompletní analýzu rizik a následné vyhodnocení z hlediska závažnosti. Zjistíte tak hlavní rizika, která ohrožují vaši společnost. Zhodnotíme stávající kontrolní mechanismy a připravíme akční plán pro zlepšení. Získáte přehledné porovnání identifikovatelných rizik s možností jejich pojištění. Pojištění jako takové však není nutně cílem – je pouze jedním z mechanismů, které umožní zvolit vhodný přístup k jednotlivým rizikům. Ve spolupráci rizikového inženýra a klienta specifikujeme i nepojistitelná rizika, která je nutné řešit jinými metodami. Na základě výstupu z mapy rizik tak vyberete vždy optimální řešení, ať již spočívá v modifikaci provozních procesů, realizaci investice do zabezpečení či rozšíření (anebo naopak omezení) pojistného rozsahu. Výhodou je snížení nákladů, pomoc při dosažení stanovených podnikatelských cílů a správné nastavení systémů a metody řízení rizika ve společnosti.

Proč vlastně rizika řídit? Hlavním cílem je kontrolovat a snižovat náklady, chránit budoucí zisky a zajistit dobré řízení podniku včetně zachování všech předpisů. A jak je na tom vaše společnost? Víte která rizika jsou nejzávažnější? Jsou vaše systémy rizik nastaveny tak, aby chránily budoucí zisky a snižovaly náklady? Jsou vaše finance na pojištění vynaloženy rozumně vzhledem k rizikům? Přidejte se k našim spokojeným klientům a využijte možnost lépe poznat rizika ohrožující Vaše podnikání.  

Průběh spolupráce Vás jako klienta a Eurovalley na mapě rizik vypadá následovně:

Obecné úvodní rozhovory

S vrcholovým vedením podniku (generální/výkonný ředitel, finanční ředitel, výrobní ředitel, běžně cca 4 osoby). Délka rozhovorů cca 1-2 hodiny. Naším cílem v tomto kroku je porozumět vaší organizaci a vnějšímu prostředí, které Vás ovlivňuje. Dozvědět se, jak máte nastaveny systémy řízení rizik. Společně také vytvoříme kritéria pro hodnocení rizik.

Seminář – identifikace rizik

S vrcholovým, popř. vyšším/středním managementem podniku (cca 4-6 osob – finance, HR, výroba, bezpečnost, IT…). Délka cca 5-6 hodin. Na semináři identifikovaná rizika prioritizujeme a zároveň zhodnocujeme stávající kontrolní opatření. Vše provážeme s dotazy ohledně návaznosti rizik na pojištění. Následně rizika rozdělíme do 9 kategorií:

majetek – ztráta, poškození, zničení majetku nebo nemožnost užívání vlastních nebo cizích budov, zařízení, vybavení nebo zásob

předpisy – nedodržení závazných předpisů, interních nebo externích

obecný management – následky nedostatečného manažerského řízení nebo praktických postupů

lidé – zranění zaměstnanců nebo jiných osob; nedodržení povinné péče o zaměstnance nebo jiné osoby

životní prostředí – škody na životním prostředí, přímé či nepřímé

řízení změn – následky nedostatečného řízení strategického rozvoje a změn

finance – snížení výnosů a/nebo zvýšení nákladů

výrobky a služby – odpovědnost plynoucí z výrobků/služeb, jejich kvality a poskytování

technologie – důsledky poškození / selhání technologických zařízení, IT

 

Výstupem je mapa rizik, kde je každému riziku na základě pravděpodobnosti výskytu a závažnosti následků přiřazena výsledná závažnost (pozice v mapě rizik).

Výstupem z mapy rizik je registr – dokument, jehož součástí je i přehledný seznam s hlavními charakteristikami jednotlivých rizik. Může vypadat například takto:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledný akční plán a jeho proces, který pro Vás vypracujeme, bude vypadat takto:

 

Proces pojistného servisu rizik, který pro Vás zrealizujeme, bude následující:

 

Vstup pro klienty
zapomněl(a) jsem heslo