cz

Pojištění ekologické újmy a environmentálních rizik

Při řadě provozních činností můžete kromě škody třetím osobám též zapříčinit znečištění životního prostředí – ekologickou újmu. V takovém případě může vzniknout povinnost vynaložit náklady na odstranění vzniklé či hrozící ekologické újmy. Pojištěním docílíte ochrany proti finančním dopadům Vámi způsobené environmentální újmy na Vaše podnikání a lze jím též i naplnit požadavek na finanční zajištění dle zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě.

Pojištění ekologické újmy se zejména vztahuje na náklady:

 • na nápravu ekologické újmy
 • na realizaci preventivních opatření
 • právního zastoupení
 • na šetření, odstranění, vyčištění či monitoring ekologické újmy

 

Díky pojištění ekologické újmy Vás lze chránit například před důsledky:

 • ekologické újmy v důsledku dlouhodobého postupného znečištění
 • poškození fauny či flory způsobného provozní činností

 

Specialisté Eurovalley Vám rádi doporučí vhodný rozsah pojištění environmentálních rizik včetně dostatečných limitů a předloží konkrétní cenovou nabídku, která bude odrážet Vaše individuální potřeby a krýt rizika, která Vás mohou při Vašich činnostech ohrozit.

 

Co se skrývá pod pojmem ekologická újma?

Ekologickou újmou se rozumí nepříznivá měřitelná změna přírodního zdroje nebo měřitelné zhoršení jeho funkcí; jedná se o změnu na:

 • Chráněných druzích volně žijících živočichů
 • Planě rostoucích rostlin nebo přírodních stanovištích
 • Podzemních nebo povrchových vodách
 • Půdě

 

Co říká zákon o ekologické újmě? 

 • Zákon je založen na principu „znečišťovatel platí“.
 • Odpovědnost za ekologickou újmu je odpovědností objektivní, tedy odpovědnost za výsledek bez ohledu na zavinění provozovatele.

 

Jaké povinnosti zákon předepisuje?

 • Provozovatelé definovaní v příloze č. 1 k zákonu o ekologické újmě, jsou povinni zpracovat hodnocení rizik ekologické újmy.
 • Takový provozovatel vždy provádí základní hodnocení rizik.
 • Za určitých předpokladů se provádí i podrobné hodnocení rizik.
 • Na základě výsledků hodnocení rizik je provozovatel povinen zabezpečit finanční zajištění k náhradě nákladů na nápravu ekologické újmy.
 • Finanční zajištění není povinen zabezpečit provozovatel, který na základě výsledků podrobného hodnocení rizik prokáže, že provozní činností může způsobit ekologickou újmu, jejíž náprava si vyžádá náklady nižší než 20.000.000 Kč.
 • Provozovatel, který je registrován v Programu EMAS nebo je certifikován dle norem ČSN EN ISO 14 000 není povinen zabezpečit finanční zajištění a provádí pouze základní hodnocení rizik.
 • Provozovatelé, na něž se vztahují výjimky z povinnosti zabezpečit finanční zajištění, jsou však vždy odpovědní za případný vznik ekologické újmy a musí nést náklady na její nápravu.
 • Provozovatelé mají povinnost provádět nápravná opatření včetně preventivních nápravných opatření v případě vzniku ekologické újmy.
Vstup pro klienty
zapomněl(a) jsem heslo