cz

Pojištění odpovědnosti za škodu v důsledku závažných havárií

Toto pojištění je povinnou součástí komplexní pojistné ochrany Vaší společnosti v případě, že využíváte objekty a zařízení, v nichž je v určitém množství umístěna nebezpečná chemická látka nebo přípravek vyjmenovaný zákonem č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií; jedná se např. o dusičnan amonný, chlorovodík, chlór, methanol, acetylen, formaldehyd atp.

Důležitou povinností uvedenou v zákoně je sjednání pojištění odpovědnosti za škodu, k níž by došlo v důsledku závažné havárie.

 

Zákon stanoví, že pojištění je nutné sjednat:

  • do 100 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí krajského úřadu o schválení bezpečnostního programu nebo bezpečnostní zprávy;
  • před uvedením nového objektu nebo zařízení do zkušebního provozu.

 

Příslušný krajský úřad je pověřen evidencí uzavřených pojistných smluv a jejich změn a také uložením pokuty až do výše 700 000 Kč, pokud Vaše společnost nesplní povinnost sjednat si toto pojištění nebo oznámit jakoukoliv změnu pojištění.

Největší riziko vzniku závažné havárie souvisí s únikem nebezpečné látky, požárem nebo výbuchem v objektu, v němž se nebezpečná látka vyrábí, zpracovává nebo skladuje. Následky takové havárie mohou znamenat ohrožení životů a zdraví lidí v okolí objektu, jejich majetku, ale také životního prostředí.

Na základě Vašeho bezpečnostního programu a vyhodnocení možných dopadů Vám poradíme se stanovením limitu pojistného plnění a s rozsahem pojištění. Specialisté EUROVALLEY Vám následně připraví konkrétní cenovou nabídku.

EUROVALLEY vždy přináší nejvýhodnější řešení Vašich pojistných potřeb. Využívá při tom dlouholetých zkušeností s pojistnými produkty a znalost lokálního i mezinárodních trhů.

Vstup pro klienty
zapomněl(a) jsem heslo