cz

Pojištění statutárních orgánů a manažerů

EUROVALLEY nabízí pojištění odpovědnosti členů statutárních a dozorčích orgánů společnosti dle nové legislativy.

Členové statutárních a dozorčích orgánů mají rozsáhlé povinnosti v souvislosti s obchodním vedením a zastupováním společnosti navenek. Pochybením při plnění svých povinností mohou Vaší společnosti nebo třetím osobám způsobit škody, za které pak odpovídají neomezeně celým svým majetkem a bez ohledu na své zavinění.

 

Oblastmi, kde dochází nejčastěji k pochybením, jsou:

 • smluvní vztahy s dodavateli / odběrateli
 • restrukturalizace skupiny, akvizice, reinvestice
 • pracovně-právní vztahy
 • vztahy s akcionáři, společníky

 

Pojištění odpovědnosti členů orgánů společnosti umožňuje zmírnit důsledky jejich pochybení, a tím:

 • významně omezit rizika související s výkonem funkce ve společnosti a poskytnout členům orgánů jistotu při výkonu funkce
 • snížit riziko dopadu pochybení na ekonomickou situaci společnosti
 • usnadnit vymahatelnost nároků na odškodnění vznesených akcionáři, obchodními partnery, společníky, věřiteli

 

EUROVALLEY má dlouhodobé zkušenosti a rozsáhlé reference v oblasti pojištění členů orgánů společností v ČR i v zahraničí. Naši specialisté, kteří rozumí i právním aspektům tohoto pojištění, Vám vysvětlí přínosy pro Vaši společnost a připraví Vám konkrétní cenovou nabídku.

 

Výhody D&O pojištění

(Pojištění odpovědnosti členů orgánů společnosti)

● jedinečné řešení, jak krýt svou neomezenou, objektivní a solidární odpovědnost

● chrání společnost a její management před následky neúmyslného jednání členů orgánů

● pojištění zahrnuje minulé, současné a budoucí členy orgánů společnosti

● pojištění kryje, kromě způsobené finanční škody, rovněž i náklady právního zastoupení pojištěných osob a řadu dalších nákladů

Odpovědnost členů orgánů je jedním z nejpřísnějších druhů odpovědnosti vůbec. Členové statutárních a dozorčích orgánů jsou z právního hlediska vystaveni daleko větší odpovědnosti než běžní zaměstnanci. Za pochybení při výkonu svých povinností ručí osobně celým svým majetkem a tuto odpovědnost navíc nejde předem smluvně vyloučit.

Pojištění D&O (Directors & Officers Liability) umožňuje zmírnit důsledky pochybení a poskytuje členům orgánů jistotu při výkonu své funkce.

 

Jejich odpovědnost je:

 • objektivní – odpovídá za škodu bez ohledu na zavinění, důkazní břemeno nese člen orgánu
 • neomezená – odpovídá za škodu osobně a neomezeně celým svým majetkem
 • solidární – členové orgánů společnosti odpovídají za škodu společně a nerozdílně

 

Povinnosti členů orgánů:

 •  vykonávat svoji funkci s péčí řádného hospodáře, tj. vykonávat ji „s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí”
 • dodržovat zákaz konkurence
 • dodržovat vedení předepsané evidence a účetnictví, informovat společníky o záležitostech společnosti
 • zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech
 • ručit za závazky společnosti v případě jejího úpadku
 • dozorčí orgán musí dohlížet na výkon působnosti statutárního orgánu a uskutečňování podnikatelské činnosti
Vstup pro klienty
zapomněl(a) jsem heslo