cz

Rizika zdravotnických zařízení a cenový vývoj jejich pojištění

Zdravotnická zařízení mají svá specifická rizika spočívající v kumulaci specifických zdravotnických zařízení a ve složitosti postupů péče o zdraví a záchranu života, kde může být jakákoliv chyba fatální.

Stěžejním pojistným produktem zdravotnických zařízení je pojištění profesní odpovědnosti nemocničního zařízení, kde již delší dobu zaznamenáváme poměrně razantní nárust pojistného, a to napříč pojistným trhem. Trend vedoucí ke změně pohledu pojistitelů potažmo zajistitelů na míru rizika jednotlivých zdravotnických zařízení je úzce vázán na změnu legislativy v ČR, a to převážně na změnu Občanského zákoníku, která významným způsobem ovlivnila výši požadovaných nároků poškozených stran. Odškodné v řádech desítek miliónů již tak není nijak neobvyklé. Významným faktorem rizikovosti jsou také specifika jednotlivých medicínských oborů, které mohou být z pohledu vzniku škody pravděpodobnější, a tedy i cenově náročnější.

Tento nastolený trend nás historicky vedl k vytvoření samostatné odborné skupiny v rámci Eurovalley a následně k podrobnému zkoumání možností na našem, ale i zahraničním pojistném a zajistném trhu. Se zajistiteli a následně i pojistiteli jsme vedli dlouhé diskuse o možnostech řízení zdravotnického rizika. Dospěli jsme k názoru, že primárním problémem při vzniku pojistných událostí jsou procesní chyby a nedostatky ve zpracování medicínské dokumentace. V této souvislosti jsme společně s našimi klienty z oboru zdravotnictví prošli několika procesními audity, které poukázaly na závažnost zjištěné problematiky. V rámci oddělení zdravotnického pojištění Eurovalley jsme vytvořili pozici specialisty pro procesní audity nemocničních zařízení, který aktivně pomáhá řešit procesní přístupy našich klientů, čímž minimalizuje případný vznik škody. Procesní audity fungují nejen jako prevence vzniku škody, ale také jako jednoduchý screening rizika pro případného pojistitele nebo zajistitele a v tomto ohledu dávají jistý vhled na rizikovost jednotlivých subjektů. Součástí takovýchto rizikových pohledů pro jednotlivé pojistitele je také analýza pojistných událostí a příčin jejich vzniku za posledních 10 let. Dalším krokem pak je zmapování procesního řešení, které již klient učinil, a následně náprava stavu, aby se takovéto situaci pro příště vyhnul nebo alespoň minimalizoval dopady případných škod.

Bohužel ne všechno se dá řešit v oboru pojištění, zdravotnictví dnes více než kdy jindy trpí nedostatkem pracovních sil, což se také významně projevuje na počtu pojistných událostí. Nedostatečný počet personálu samozřejmě také vede k nutnosti zavádění přesčasů a následnému přetížení personálu, který je náchylnější k chybám, a tímto také přispívá k růstu rizika vzniku pojistných událostí. I v tomto ohledu jsme připraveni alespoň částečně pomoci prostřednictvím motivačních pojištění nebo dalších zaměstnaneckých benefitů.

V neposlední řadě je důležité zdůraznit změnu, která se váže k pojištění majetku: na jedné straně se nemocnice rekonstruují, což je samozřejmě pozitivní zpráva pro snižování rizika, i když má také částečný dopad na růst ceny majetkového pojištění. Nicméně nejzásadnější vliv v této oblasti je potřeba spatřovat v pojištění elektroniky nebo strojů, a tedy všech dnes již extrémně drahých přístrojů, které jsou nezbytné pro většinu zdravotnických zařízení. I tato oblast v naší společnosti nezůstala bez povšimnutí a i zde nabízíme součinnost v řešení pojistného zájmu klienta tak, aby byl plně spokojen, a přitom dostatečně chráněn.

Komplexnost našeho řešení nekončí jen v pozici přípravy pojistných produktů, ale také v zajištění řešení prostřednictvím veřejné zakázky na klíč prostřednictvím jedné z našich dceřiných společností ZAFIN group s.r.o..

Tímto výčet služeb Eurovalley s.r.o. zdaleka nekončí - ve většině případů se až v okamžiku vzniku pojistné události ukáže efektivita spojení klienta a makléře, a proto za jednu z nejdůležitějších součástí našeho servisu spatřujeme služby v oblasti řešení škod. Těmi se společně s klienty zabývá profesionální tým odborníků. I tuto roli a naše maximální nasazení klienti velmi oceňují.

 

Tomáš Fendrich, Eurovalley s.r.o.

Tomáš Fendrich

Key Account Manager

V pojišťovnictví pracuje od roku 2010. Začínal na pozici likvidátora pojistných událostí ve společnosti MARSH a postupně se přes správu mezinárodních pojistných programů dostal ke komplexnímu servisu lokální korporátní klientely. Od roku 2016 působí ve společnosti Eurovalley, kde se v současnosti zaměřuje především na klienty z oblasti zdravotnictví a vzdělávání.

Vstup pro klienty
zapomněl(a) jsem heslo