cz

Nový zákon o povinném ručení může přinést značnou finanční zátěž

Nový zákon, který bude platit od 23. prosince 2023, upravuje pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Jedním z hlavních aspektů tohoto nového zákona je zvýšení minimálních limitů pojistného plnění pro případy újmy na zdraví, smrti a majetkové škody. Všechny tyto limity se zvyšují z původních 35 milionů korun na nových 50 milionů korun.

I přes tuto pozitivní změnu mohou někteří vnímat nový zákon negativně. Zákon očekává rozšíření oblastí, pro které bude potřeba uzavřít pojištění. Současně vytváří možnosti pro další výjimky, které umožní pojišťovnám snížit své náklady na plnění pojistky.

Důležitým aspektem nového zákona o povinném ručení je ustanovení obsažené v § 32 odst. 2, které zní následovně:

Pojistitel má vůči pojištěnému právo na náhradu toho, co za něho plnil, jestliže prokáže, že pojištěný způsobil újmu tím, že provozoval nebo užil vozidlo,

a) které svojí konstrukcí nebo technickým stavem neodpovídá požadavkům bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, obsluhujících osob, přepravovaných osob nebo věcí, nebo

b) jehož technická způsobilost k provozu vozidla nebyla schválena.

Podobný text najdeme i v aktuálním zákoně, kde je však doplněn o větu, která zní:

a toto porušení bylo v příčinné souvislosti se vznikem újmy, kterou je pojištěný povinen nahradit.“

 

Nároky pojišťoven jsou nyní podmíněny příčinnou souvislostí mezi vznikem škody a porušením povinnosti. Nepřezuté pneumatiky nebo prošlá technická kontrola (STK), samy o sobě nejsou důvodem pro odmítnutí pojišťovny k plnění. Avšak nový zákon již nepožaduje přímou souvislost mezi vznikem škody a technickým stavem vozidla nebo jeho schválením k provozu. Oproti současné praxi vás pojišťovna nebude automaticky krýt, a bude moci vymáhat náklady za škody, které jste způsobili vozidlem s vadným osvětlením, poškozeným nebo prasklým čelním sklem, poškozenou karoserií, nekvalitními pneumatikami, nebo pokud vozidlo nesplňuje technické normy STK, bez ohledu na to, zda tyto nedostatky měly vliv na vznik škody či nikoliv.

Nový zákon zavádí nejen pokuty a další trestní sankce, ale také hrozbu finanční zátěže ve výši stovek tisíc nebo dokonce milionů korun, zejména v případech, kdy je způsobena škoda na drahých automobilech nebo škoda na lidském zdraví.

Nový zákon o povinném ručení mění podmínky pro nárok na pojistné plnění, zejména pokud jde o příčinnou souvislost mezi vznikem škody a porušením povinností spojených s technickým stavem vozidla. To vede k většímu důrazu na dodržování předpisů týkajících se technického stavu vozidla a dalších aspektů, které mohou ovlivnit nárok na pojistné plnění.

Ministerstvo a zákonodárci se snažili najít rovnováhu mezi ochranou spotřebitelů a zájmy pojišťoven. Změny ve způsobu, jakým je příčinná souvislost chápána, mohou mít různé důsledky pro řidiče a pojišťovny. Je důležité, aby řidiči byli dobře informováni o nových pravidlech a aby se snažili dodržovat předpisy, které se týkají technického stavu svého vozidla a dalších povinností. To by mělo pomoci minimalizovat riziko finančních zátěží spojených s novým zákonem o povinném ručení.

Při sjednávání pojištění je důležité pečlivě prostudovat podmínky a výluky, které mohou ovlivnit nárok na pojistné plnění. Změny v zákoně o povinném ručení mohou mít za následek větší důraz na konkrétní podmínky v pojistných smlouvách a výlučných doložkách. Zákon dává pojišťovnám určitou pružnost v rozhodování o nárocích na pojistné plnění, a to může vést k různým postupům pojišťoven. Spotřebitelé by měli vybírat pojišťovny, které mají jasné a férové podmínky, které jim umožní plnění v případě, že dodržují své povinnosti. Je důležité zvážit výběr pojišťovny s ohledem na jejich reputaci a důvěryhodnost.

Při uzavírání pojistné smlouvy je také dobré poradit se s Eurovalley, aby byly zohledněny individuální potřeby a rizika. Neváhejte nás kontaktovat.

To nejlepší pojištění nebo nic.

Luděk Peter

Obchodní ředitel

V oblasti pojištění pracuje od roku 1996. Začínal jako rizikový inženýr chemicko-technologické firmy. Poté zahájil kariéru ve společnosti MARSH a postupně se vypracoval až na obchodního ředitele pro ČR. Od roku 2016 působí ve společnosti Eurovalley, kde má na starosti obchodní strategii a rozvoj.

Vstup pro klienty
zapomněl(a) jsem heslo