cz

Zveřejnili jste pojistnou smlouvu v registru smluv?

Mnohé instituce musí podle zákona publikovat smlouvy v registru smluv. Často se však stává, že se smlouva nezveřejní včas. To je velký problém, který může vést i k nevyplacení pojistného plnění. Proč tomu tak je a jak uveřejnit smlouvu v registru správně a včas?

Rozdíl mezi platností a účinností

Důležité je rozlišit pojmy platnost a účinnost. Právě v souvislosti s nimi totiž vzniká řada nedorozumění a nepochopení.

Smlouva je platná od chvíle, kdy obsahuje všechny právní náležitosti - včetně podpisů obou smluvních stran. Platná ale neznamená právně vymahatelná. K tomu, aby bylo plnění smlouvy možné, je potřeba mít smlouvu nejen platnou, ale i účinnou.
Účinnosti smlouva nabývá teprve ve chvíli, kdy ji vložíme do registru smluv.

Zkráceně tedy: pokud si sjednáte pojištění, podepíšete smlouvu, ale nevložíte ji do registru smluv, vzniklé škody nemusí být plnitelné.
Období mezi platností a účinností smlouvy může znamenat závažný problém. Čekat s uveřejněním smlouvy v registru se proto rozhodně nevyplácí. 

 

Základní body pro zveřejnění smluv:

 • Smlouva nabývá účinnosti až dnem jejího zveřejnění v registru
 • Smlouvu (pokud je pojistná) doporučujeme zveřejnit nejpozději v den počátku pojištění
 • Pokud není smlouva v registru zveřejněna do tří měsíců od uzavření, je od počátku neplatná
 • Metadata musí obsahovat:
  • Identifikaci smluvních stran;
  • Vymezení předmětu smluvy;
  • Cenu, a pokud ji smlouva neobsahuje, hodnotu předmětu smlouvy, lze-li ji určit. Hodnota smlouvy s opakujícím se plněním se podle doporučení MVČR počítá v souladu se zákonem č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku jako součet plnění za období 5 let;
  • Datum uzavření smluvy
 • Pokud je zveřejněný dodatek ke smlouvě, měla by být zveřejněna i původní smlouva, i když byla sjednána před účinností zákona o registru smluv.
 • Zveřejňuje se textový obraz smlouvy, ne fotografie nebo obrázky s textem
 • Obecně bývají anonymizovány kontaktní a osobní údaje (jména, čísla účtů, telefonní čísla, e-mailové adresy)
 • Text smlouvy nemusí být úplný (os. údaje, obchodní tajemství apod. nemusí být uvedeny)

 

Kterých institucí se povinnost zveřejňování smluv v registru týká?

 • Orgánů státní správy;
 • Územních samosprávných celků, včetně městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst nebo městských částí hlavního města Prahy;
 • Státních příspěvkových organizací;
 • Státních fondů;
 • Veřejných výzkumných institucí nebo veřejných vysokých škol;
 • Dobrovolných svazků obcí;
 • Regionální rady regionu soudržnosti;
 • Příspěvkových organizací územních samosprávných celků;
 • Ústavů založených státem nebo územními samosprávnými celky;
 • Obecně prospěšných společností založených státem nebo územními samosprávnými celky;
 • Státních podniků nebo národních podniků;
 • Zdravotních pojišťoven;
 • Českého rozhlasu a České televize;
 • Právnických osob, v níž  má stát nebo územní samosprávný́ celek sám nebo s jinými územními  samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby.

Pokud tedy patříte do některé z výše uvedených skupin, zveřejňování smluv v registru smluv se týká i Vás. Díky zveřejnění smlouvy můžete naplno využívat všech výhod, které Vám pojistná smlouva přináší. V případě nejasností nás můžete kontaktovat nebo si napište o náš manuál.

Upozornění: výše uvedené se týká subjektů povinných podle zákona č.340/2015 Sb. (Zákon o registru smluv)

Jakub Tuček

Key Account Manager

V pojišťovnictví pracuje od roku 2010. Začínal v MARSH a postupně se přes správu mezinárodních pojistných programů dostal ke komplexnímu servisu lokální korporátní klientely. Od roku 2016 působí ve společnosti Eurovalley, kde se v současnosti zaměřuje především na mezinárodní klienty, pojištění speciálních rizik a veřejné zakázky.

Vstup pro klienty
zapomněl(a) jsem heslo