cz

Pojištění finanční způsobilosti dopravce

Pojištění je určeno dopravním společnostem provozujícím vnitrostátní nebo mezinárodní silniční dopravu autobusy a tahači nebo nákladními vozidly o celkové hmotnosti vyšší než 3,5 tuny, kteří mají zákonnou povinnost prokazovat svou finanční způsobilost k řádnému provozování silniční dopravy dle § 4a zákona 111/1994 Sb. o silniční dopravě (nevztahuje se na veřejnou linkovou dopravu, kterou se zajišťuje základní dopravní obslužnost).

Finanční způsobilost se prokazuje obchodním majetkem, objemem dostupných finančních prostředků a provozním kapitálem a rezervami na 12 měsíců provozu, a to ve výši nejméně 9 000 EUR (tj. 223 902 Kč), je-li používáno jediné vozidlo a 5 000 EUR (tj. 124 390 Kč) na každé další užívané vozidlo (pro rok 2012 byl stanoven kurz 1 EUR = 24,878 Kč). Vychází se z evidence nahlášených vozidel u Dopravního úřadu. Alternativou prokázání způsobilosti, která není tak finančně náročná, je „Smlouva o ručení“ uzavřená s pojišťovnou.

Pojištění se vztahuje na závazky pojištěného neuhrazené z důvodu jeho platební neschopnosti (tzn. neschopnost finančně zajistit řádné zahájení a/nebo provozování silniční dopravy).

Finanční způsobilost musí trvat po celou dobu provozování silniční dopravy. Trvání finanční způsobilosti prokazuje dopravce příslušnému Dopravnímu úřadu za každý kalendářní rok nejpozději do 31. července roku následujícího. Jestliže dopravce finanční způsobilost místně příslušnému Dopravnímu úřadu neprokáže, bude mu v rámci správního řízení odebrána koncese opravňující ho k provozování výše uvedené dopravy.

Eurovalley Vám ráda předloží konkrétní cenovou nabídku a zajistí vystavení pojistné smlouvy pro případ, že nechcete nebo nemůžete zatěžovat rozvoj Vaší společnosti vytvářením rezerv či jiných disponibilních prostředků v souladu s požadavky uvedenými v zákoně.

Vstup pro klienty
zapomněl(a) jsem heslo