en

Pojistná řešení – pojištění rizik spojených s čerpáním dotací

Dotace umožňují obcím realizovat projekty, které by za běžných okolností vzniknout nemohly. Čerpání financí však s sebou nese řadu rizik, která je třeba zohlednit v rámci přípravy dotačního projektu. Potenciální ohrožení se pak liší podle fáze projektu:

  1. Příprava projektu
  2. Realizace projektu
  3. Po ukončení realizace a zahájení užívání

Příprava projektu

Projekt je zatím ve fázi myšlenky? Už zde je možné učinit rozhodnutí, která až praxe ukáže jako chybná. Příkladem může být umístění ČOV v uzlu inženýrských sítí, ale v záplavovém území. Po převzetí díla investor zjistí, že je dílo nepojistitelné.

Rozhodnutí o geologických průzkumech, znalecké odhady a posouzení atd. jsou všechno činnosti, které investor zvažuje před zahájením projektu a které zvyšují finanční zátěž ještě před započetím čerpání dotací. Až budoucnost ukáže, zda vynechání některých kroků vyšlo pro investora dobře jako úspora nebo naopak katastroficky (ztráta nároku na dotaci, náhrada budovaného díla z vlastních zdrojů investora z důvodu nepojištění atd.)

Z pohledu administrativního zpracování projektu má investor celou řadu povinností, často velmi formálních, kde je důležité všechny kroky udělat ve správném pořadí a dle daného postupu. Opět v případě porušení pravidel může dojít k odmítnutí žádosti o dotaci, což může zhatit zdánlivě jen vynaložené náklady a přípravné práce, v konečném důsledku však celý projekt a jeho financování.

Ministerstvo financí k této problematice přímo píše: „Z poznatků Ministerstva financí vyplývá, že předfinancování a financování projektů podpořených z fondů Evropské unie nebo z národních dotačních programů představuje pro řadu obcí významné riziko, neboť v některých případech končí porušením rozpočtové kázně a nařízením odvodu do státního rozpočtu.“

Poučený investor tedy pečlivě zvažuje, pro které fáze projektu má dostatečné kapacity personální, ale především odborné, a rozhodnout se pro outsourcing těch činností, kde odbornost přesahuje možnosti zadavatele.

Pro dotační poradenství lze na trhu najít velké množství dotačních agentur, v rámci konzultace rizik působících na investora v souvislosti s projektem je vhodné konzultovat projekt s nezávislým pojišťovacím makléřem. Eurovalley disponuje specialisty na kompletní spektrum činností souvisejících s dotacemi a dlouholetými zkušenostmi v oboru.

 

Realizace projektu

Nastává zlomový okamžik – fáze projektová se přesouvá do zahájení budování díla. Kdo však dílo může vybudovat? I pro tato rozhodnutí existují jasně definovaná pravidla, která zvyšují transparentnost, ale snižují operabilitu investora v jeho rozhodování. To občas vede ke krokům, které posuzovány zpětně mohou vyvolat pochybnosti o správném postupu a opět vést k nutnosti vracet dotaci.

To se týká především správného postupu pro výběr dodavatele formou veřejné zakázky. V tomto kroku je vhodné opět zvážit zkušenosti a odbornost a případně celý výběr nebo alespoň jeho část přenést na externího dodavatele. Je nutné podotknout, že odbornost se netýká pouze správného formálního postupu pro zadání a řízení veřejné zakázky, ale i samotného nastavení zadávací dokumentace a výzvy k podání nabídek.

V rámci dotačních titulů se často setkáváme s tím, že investor ve snaze přenést na dodavatele (kromě budování díla) i rizika spojená s dílem v průběhu jeho výstavby / budování, požaduje po dodavateli kompletní pokrytí rizik, což není vždy možné. V konečném důsledku se tak investor vzdává kontroly nad finančními toky v případě pojistného plnění, nad samotným rozsahem a kvalitou pojistné ochrany, a hlavně možnosti ochránit se před riziky, která ohrožují investora, ale dodavatel je není schopen ze zákonných důvodu vůbec pokrýt.

Tuto situaci řeší investorský model pojištění, který je převzat z komerční sféry a skvěle zapadá právě do problematiky veřejných financí a financování projektů.

 

Graf investorského modelu

 

Ukončení realizace a zahájení užívání

Pokud vše proběhlo v pořádku a při budování díla nedošlo k žádným škodám na díle samotném ani na okolí díla, je nutné mít na paměti, jak je koncipován pojistný program investora, tedy jak v minulosti vyhodnotil a nastavil procesy zařazování nových majetků do vlastního pojištění. Protože je každý projekt velmi individuální, může se stát, že pojistný program nebude novou investici schopen pojmout, ať už pro její rozsah, specifika fungování  nebo činností, kterou dílo bude konat nebo umožňovat) .

I zde se tedy ukazuje, že je důležité analyzovat a konzultovat s odborníkem (rizikový manažer, pojišťovací makléř) celý proces projektu. Posouzená rizika musí být kryta kontinuálně a bezešvě, aby investor nepřehlédl žádnou oblast  rizik pro s dopadem do vlastních financí (nebo do rozpočtu veřejné instituce).

 

S důvěrou se obraťte na Eurovalley, jsme vám zkušenostmi blíž, než tušíte.

 

 

Související články:

Řízení rizik investičních projektů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vstup pro klienty
zapomněl(a) jsem heslo