en

Odpovědnost zastupitelů obcí

Spravujete městský či obecní majetek?

V Eurovalley jsme připraveni analyzovat vaše potřeby a požadavky a doporučit vám optimální řešení pojistného krytí na základě rozsáhlých zkušeností v tomto odvětví.

Veřejnoprávní subjekty, mezi něž patří i obce a města, jsou povinny řádně spravovat svůj i svěřený majetek. Zároveň jsou povinny vykonávat činnosti svěřené zákonem, včetně veřejné správy.

Odpovědnost zastupitelů se tak může jevit jako rizikové povolání.

Členové zastupitelstva jsou volení představitelé obcí a jako takoví mají dle současné právní úpravy podobné postavení jako například jednatelé ve společnosti s ručením omezeným. Zastupitel je tedy občany obce povolán mimo jiné k tomu, aby nakládal s majetkem, který mu nepatří. Nakládá-li někdo s cizím majetkem, existuje vždy nebezpečí, že se k cizí věci nebude chovat s tou samou péčí, jako když mu věc patří. Z tohoto důvodu jsou zastupitelé povinni pečovat o majetek obce s péčí řádného hospodáře.

Nově nastala změna legislativy, která však odpovědnost zastupitele obce upravuje. Obec se považuje za zaměstnavatele a členové zastupitelstva obce se považují za zaměstnance. Zaměstnanec je tak povinen nahradit zaměstnavateli skutečnou škodu a výše požadované náhrady nesmí přesáhnout u jednotlivého zaměstnance částku rovnající se čtyřapůlnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku.

Ani v tomto případě není vyloučeno použití smluvního pojištění odpovědnosti za škodu případně připojištění odpovědnosti za škodu způsobenou obci starostou, členem zastupitelstva nebo rady a případně i užití individuálního komerčního pojištění odpovědnosti nebo pojištění odpovědnosti za škody z výkonu povolání. Poskytování příspěvku na pojištění rizik spojených s výkonem člena zastupitelstva obce právní úprava připouští.

 

Mějte všechny možná rizika spojená s odpovědností člena zastupitelstva pojištěna. Obraťte se s touto problematikou na naše specialisty v Eurovalley. Pro nastavení optimálního pojistného krytí je totiž důležitá analýza individuálních podmínek.

 

Níže najdete plné vysvětlení této problematiky před a po úpravě legistavity.

Odpovědnost zastupitelů obcí od 1. ledna 2014

Odpovědnost zastupitelů obcí od 1. ledna 2018

Vstup pro klienty
zapomněl(a) jsem heslo